11.19.2015

FARFETCH - STYLING THE HOLIDAYS 


Farfetch-party look for the upcoming holiday season in the form of a wishlist/collage
After a short break here's me with a new post. Yeah, me much I missed hanging out with my blog and мy dear readers. But I don't like repeat how I don't have much free time, but unfortunately it's reality. Here I found a few minutes to enjoy in my greatest pleasure, and of course it's clothes. Here's a short time we come holidays and of course we have to think what we are wearing and where we are going. Although black is not my favorite though she is elegant and chic, so I decided to peterpan black dress combined with black boots and black fur. But I like wishlist / collage collar. I hope you will like my choice for future winter days.После кратка пауза еве ме мене со нов пост. Да , мене многу ми недостасуваше дружењето со мојот блог и со вас драги читатели. Но, да не се повторувам дека немам многу слободно време но,  за зал е така еве најдо неколку минути да уживам во моето најголемо задоволство , а секако тоа е облеката. Еве за кратко време ни доаѓаат новогонишни празници па секако мора да се мисли што ќе се носи и каде ќе се оди. Иако  црната боја не ми е омилена сепак таа е елегантна и женствена, па затоа јас се решив за црн peterpan фустан во комбинација со црни чизми и црна бунда. Но, најмногу ми се допаѓа wishlist/collage крагна.  Се надевам дека и на вас ќе ви се допадне мојот избор за идните зимски денови.8.15.2015

ICONIC SMOKING JACKET IN TWO COMBINATION - FARFETCH SAINT LAURENTSecond August has a special significance for the history of the Macedonian people since 2 August 1903. Ilinden uprising began, and in 1944 was held ASNOM. Today, Ilinden tradition is interwoven with patriotic folklore and religious symbols, making Ilinden one of the most important holidays in Macedonia. In addition to all this holiday we go somewhere where we will celebrate this unforgettable moment. So I had a picnic with my friends. I sat up late at night.
But always  when I get up first turn on my tablet and check my email. So, tomorrow, the day of August 3 I just woke up , still dreamy I see a new message. I open and see incredible offer. First I did not believe, I thought someone was joking with me. And, besides me still I slept because I was tired from the previous day. I say this is not possible, again and again I read the message, even I myself do not know how many times I read until I was convinced that I did not seemed. Whole excited inform my dear friend and photographer MARJANA PAVLICHEK to offer breathtaking. I really was an honor to work with FARFETCH  for  exhibition to be held in England museum BOWES
And you dear readers this beautiful "iconic smiking jaccket" you can combine a number of ways, depending whether you want spoort or casual -Elegant combination.
Втори август  има  посебно значење за историјата на македонскиот народ  бидејќи на 2 август 1903 год. започна Илинденското востание , а во 1944 година е одржано Првото заседание на АСНОМ. Денес, илинденската традиција е испреплетена со патриотски, фолкорни и религиски симболи, што го прави Илинден еден од најбитните празници во Македонија. Освен тоа за овој празник сите одиме некаде каде ќе го прославиме овој  незаборавниот момент. Така и ја бев на излет со моите пријатели. Седев до доцна навечер.
Но, сегокаш кога јас ќе станам од спиење прво се вклучувам на мојот таблет и го проверувам мојот меил. Па, така утре дента на 3 Август јас само што станав од спиење , сеуште поспана гледам една нова порака.  Јас ја отварам и гледам неверојатна понуда. Првин мене не ми се веруваше , јас помислив дека некој се шегува со мене. А , освен тоа мене уште ми се спиеше бидејеќи бев изморена од предходниот ден. Си велам ова не е возможно , повторно и повторно ја читав пораката , ни јас самата незнам по колку пати ја прочитав, се додека не се уверив дека не ми се присторува. Целата возбудена ја известувам мојата драга пријателка и фотографка МАРЈАНА ПАВЛИЧЕК  за преубавата понуда.Навистина ми беше чест да соработувам со FARFETCH  , SAINT LAURENT колекција,  за изложбата што ќе се одржи во познатиот музеј во Англија BOWES .
А вие драги читатели овој преубав „iconic smiking jaccket “ можете да го комбинирате на повеќе начини во зависнот дали сакате спортска или повеќе некоја елеганта-кежуал комбинација. 

7.20.2015

IN BLACK

DRESS- FASHION STUDIO CONTESSA
PHOTOGRAPHER-MARJANA PAVLICHEK

    When it comes to wardrobe , there's nothing more classic, sexy, and versatile than a little black dress. For brunch with friends, office meetings, girls' nights out, or your next hot date, the LBD can be transformed time and time again with the right accent pieces.
Кога станува збор за oблека , нема ништо по класично, по секси, и по  разноврсно од мал црн фустан.
За бранч со пријателите, одење на работа или пак ноќно излегувања, тој лесно може да се трансформира и повторно да се врати во посакуваната форма во зависност од тоа  за каде е наменет.


Timeline

Introduced in the late 1920s and first popular in the 1930s,
The little black dress made its debut in May 1926, with a pen and ink drawing in Vogue magazine by designer Gabrielle "Coco" Chanel (1883–1971).
By the end of the twentieth century almost every major designer from Ralph Lauren (1939–) to Donna Karan (1948–) had included a little black dress in their clothing lines. Amy Holman Edelman, who devoted an entire book, The Little Black Dress, to Chanel's creation, has called the dress "emblematic of a woman's freedom of choice, her equal participating in the world and her declaration that, this time, she is dressing for herself."

  Времеплов

Црниот фустан е воведен во доцните 1920-те и станува популарен во 1390.
 Своето деби го имаше во Мај 1926,  изработено со пенкало и мастило во списанието Vogue од страна на дизајнерот Gabrielle "Coco" Chanel (1883–1971).
До крајот на дваесеттиот век, речиси сите поголеми дизајнер од Ралф Лорен (1939-) до Дона Каран (1948-) го фклучија краткиот црн фустан во своите дизајнерски изработки.  
Amy Holman Edelman издаде книга посветена на црниот фустан, во која истиот го нарече „симбол на женската слобода и избор,нејзино  учествуво во светот и нејзина декларација и  дека  овој пат  таа е облекување за себеси. " 


6.28.2015

RED ELEGANCE                                 DRESS-STUDIO CONTESA     
     PHOTOGRAPHER-MARJANA PAVLICEK  

 
   Red is one of my favorite colors. Red dress is a classic that never goes out of fashion.Red dress symbolizes: charms, confidence, passion based on floral lace. In this dress there is something dramatic and sophisticated. This dress follows the line of the body and spread in bottom, one of the most elegant and suitable for special occasions.

   Црвената е една од моите омилени бои. Црвениот фустан е класик кој што никогаш не излегува од модата. Тој го симболириза сексапилотот, сaмодовербата и страста благодарени на прошараната цветна чипка. Незнам како да кажам ама во овој фустан постои нешто драматично и софистицирано. Фустанот ја следи линијата на телото и се шири при дното добивајќи на волумен, еден од најелегантините кој можете да го изберете за специјални пригоди.
5.27.2015


Hello everyone.First,thank you because you visited my site .


  My name is Maja and I am from Macedonia.
At the outset, I must emphasize that I do not want much to speak for itself, because it resembles me how to praise -telling I ever have done this and that, I participated there and there, bla -bla ...So in the shortest and most basic traits I will tell-  deeds are those who speak for the person, not the words. Before when I start to study journalism I studied medicine . Why I do not continue the learning medicine and I went to journalism faculty. So, journalism gives a wide view of freedom makes you powerful, stronger and more confident.
And I love to write.However, for to you write some literary work you need free  time, so that it is now for me is early.What I would say it - while you're young  run by the train , and then when you  becoming older , car with a driver will wait for you lol ....

  I will forget most essential thing for myrself. I'm a big, big animal love,when I could from my house would make zoo lol..So I have  a small, but big carrier of positivism, and of course it's my dog Luno. 
  Why I decided to start a blog, precisely why I decided to blogging.

  Blogging is a broad term, I personally decided to blog fashion, because fashion is one that reflects the individual characteristics.When I think of fashion I do not think of precious things, brands and latest trends in fashion but  I think fashion is a art, it is a one that reflects the  person  in the bes way. The color of the shoes, the color of lipstick, nail varnish are perfect indicators of our mood.Size outfit. That are also stakeholders of our  particularities and thoughts, but I not disclose all the details I  will find time to discover it in one of my post. Well, given that fashion is art, not money spent. Fashion is not  BRAND, fashion is describing the person. I know that there's no place not time here but  I speak but I still take the chance :D It does not mean if we do not have money,we do not have brand clothes that  we can not be  in. That is not true. Skill is in how you do of anything you make  something. Point is not in  that you will wear but in  how you will export it. You in the simplest piece of clothing to act as head to heels have covered in brilliants if you know what and how to combine. I did not owe and I go back to the main why I decided to blogging. I  have long been thinking whether to start blogging and hesitant and hesitant because it is not just to sit in front of computers and do blog. And besides, when I start talking about this many people were unknown. But here I'm here where I am, I will do what it cost me happy. So you do not hesitate to do what will make you happy.
Perhaps not in addition to having a lot of text on Fashion blogs, but still beauty in the word. And, moreover, you will notice on my posts.

  Здраво на сите. Пред се, ви благодарам на сите бидејќи дел од вашето  време го  одделивте да го посетивте мојот сајт.   

  Јас сим  Маја Анчевска и сум од Македонија. На самиот почеток мора да нагласам дека не сакам многу да зборувам самата за себе, бидејќи тоа ми наликува како да се фалам -велејќи јас до сега го имам направено тоа и тоа , имам учествувано таму и таму, де она де ова. Така да во најкратки црти и најосновното ќе го кажам , а делата се оние кои зборуваат за личноста , а не зборовите. 
Пред да започнам да студирам новинарство учев медицина, а зошто не продолжив со неа иако не дека не ја сакам далеку од тоа ама новинарството ти дава широк видик на слобода,те прави моќен,посилен и посамоуверен. И да сакам да пишувам и тоа многу. Сепак за да напишеш некое свое дело треба и  словодно време така да за тоа сега е рано. Што би кажала јас бркај го возот додека си млад, а кога ќе остариш тогаш автомобил со шофер ќе те чека хаха....   
  
  И да ќе го заборавев најглавното нешто за себе :(   Голем ,голем љубител на животни сум да можам золошка би направила од мојот дом хахаа ....Па затоа и си чувам еден мал ,но голем носител на позитивизмот, а секако тоа е моето кученце Луно.

 

  

 Зошто се одлучив да започнам блог, поточно зошто се одлучив за блогерството.   

  

  Блогерството е широк поим,јас лично се одлучив за моден блог ,бидејќи модата е онаа која го одсликува човекот. Кога мислам на мода не мислам на скапоцени работи,брендови и најнови трендови туку на мода како уменоста, онаа која го одсликува човекот на најубав и најдобар начин. Бојата на чевли,бојата на кармин, лакот на нокти се совршени показатели на нашето расположени. Големината на аутфитот се исто така незамарливи чинители на нашите осебености и мисли,но нема да ги откривам сите детаљи ќе најдам момент тоа да го откријам во некој мој пост. Па, со оглед на тоа модата е уметност, а не потрошени пари. Модата не е БРЕНД таа е она што не одсликува. Знам дека не е ни место ни време тука да зборувам ама сепак да ја искористам шансата хаха..Не значи ако немаме пари,во шкафот немаме ниду еден бренд, дека не сме ин бидејќи умешноста е во тоа како од ништо ќе направиш нешто така да не берете гајле не е  поентата во тоа што ќе облечеш туку на кој начин ќе го изнесеш тоа. Можете во најобично парче да не речам крпче да делувате како од глава до потпетици да сте облеани и со брилијанти и со незнам ти што се не ако знаете што и како да искомбинирате. И да не должам да се навратам на главното зошто јас се одлучив на блогерството. Долго време се размислував дали да почама  се двоумев и двоумев бидејќи не е само ај седни си на комјутер и направи си страна. А освен тоа  вака низ муабет кога ќе почнев да зборувам за оваа тема на многумина им беше непозната.Ама еве тука сум каде што сум , ќе го правам она што ме чини среќна. Така да и вие не двоуметесе да посегнета по вашиот среќоносец.   Можеби не е во прилог да има многу текст на фешн блоговите, ама сепак убавината е во зборот.А, освен тои и самите ќе можете да  го  забележате тоа  на моите постовите.