8.15.2015

ICONIC SMOKING JACKET IN TWO COMBINATION - FARFETCH SAINT LAURENTSecond August has a special significance for the history of the Macedonian people since 2 August 1903. Ilinden uprising began, and in 1944 was held ASNOM. Today, Ilinden tradition is interwoven with patriotic folklore and religious symbols, making Ilinden one of the most important holidays in Macedonia. In addition to all this holiday we go somewhere where we will celebrate this unforgettable moment. So I had a picnic with my friends. I sat up late at night.
But always  when I get up first turn on my tablet and check my email. So, tomorrow, the day of August 3 I just woke up , still dreamy I see a new message. I open and see incredible offer. First I did not believe, I thought someone was joking with me. And, besides me still I slept because I was tired from the previous day. I say this is not possible, again and again I read the message, even I myself do not know how many times I read until I was convinced that I did not seemed. Whole excited inform my dear friend and photographer MARJANA PAVLICHEK to offer breathtaking. I really was an honor to work with FARFETCH  for  exhibition to be held in England museum BOWES
And you dear readers this beautiful "iconic smiking jaccket" you can combine a number of ways, depending whether you want spoort or casual -Elegant combination.
Втори август  има  посебно значење за историјата на македонскиот народ  бидејќи на 2 август 1903 год. започна Илинденското востание , а во 1944 година е одржано Првото заседание на АСНОМ. Денес, илинденската традиција е испреплетена со патриотски, фолкорни и религиски симболи, што го прави Илинден еден од најбитните празници во Македонија. Освен тоа за овој празник сите одиме некаде каде ќе го прославиме овој  незаборавниот момент. Така и ја бев на излет со моите пријатели. Седев до доцна навечер.
Но, сегокаш кога јас ќе станам од спиење прво се вклучувам на мојот таблет и го проверувам мојот меил. Па, така утре дента на 3 Август јас само што станав од спиење , сеуште поспана гледам една нова порака.  Јас ја отварам и гледам неверојатна понуда. Првин мене не ми се веруваше , јас помислив дека некој се шегува со мене. А , освен тоа мене уште ми се спиеше бидејеќи бев изморена од предходниот ден. Си велам ова не е возможно , повторно и повторно ја читав пораката , ни јас самата незнам по колку пати ја прочитав, се додека не се уверив дека не ми се присторува. Целата возбудена ја известувам мојата драга пријателка и фотографка МАРЈАНА ПАВЛИЧЕК  за преубавата понуда.Навистина ми беше чест да соработувам со FARFETCH  , SAINT LAURENT колекција,  за изложбата што ќе се одржи во познатиот музеј во Англија BOWES .
А вие драги читатели овој преубав „iconic smiking jaccket “ можете да го комбинирате на повеќе начини во зависнот дали сакате спортска или повеќе некоја елеганта-кежуал комбинација.